Nauernase Venen

Aankoop 18HA weiland

Het weidegebied tussen Nauerna en de Provincialeweg heeft in het bestemmingsplan de bestemming 'natuur' gekregen.
De gemeente heeft in juni 2016 de aankoop gedaan van het grootste deel, nl. ca. 18 ha van het gebied, dat 23 ha groot is. Na de levering van de grond wordt deze overgedragen aan Landschap Noord-Holland (LNH), dat ook een groot deel van het Zuiderveen aan de andere kant van de Zaandammerweg in eigendom heeft.

Veel bewoners zien graag veel vogels, hazen en vee in fleurige weiden. LNH zal het beleid voeren en heeft zich al voortvarend getoond. Samen met de gemeente, het hoogheemraadschap en het bestuur van Noord-Holland voert LNH overleg met het Rijk om subsidies te krijgen en op termijn de status Nationaal Natuurnetwerk te verkrijgen (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). De venen kunnen een essentiële schakel worden tussen het grote natuurgebied Polder Westzaan en, via het Zuiderveen, Park Nauerna en natuuroever Zuiderpolder, het aan de overzijde gelegen natuurlijk ingerichte recreatiegebied Spaarnwoude. Maatgevend is het kabinetsbeleid 'Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder' voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is de zorg voor niet alleen beschermde gebieden maar alle gebieden met een natuurlijk karakter en het betrekken van boeren, burgers en organisaties bij natuurbescherming en -ontwikkeling.

De provincies hebben meer bevoegdheid gekregen om dit beleid effectiever dan voorheen uit te voeren. De afgelopen jaren verleende subsidies aan boeren leidden vaak niet tot betere resultaten. Weidevogels waren door ongunstige omstandigheden bijvoorbeeld niet in staat uitvliegende jongen groot te brengen. Bij agrarisch natuurbeheer zullen subsidies niet meer rechtstreeks aan boeren worden verleend maar aan 'collectieven' van, in ons geval, onze bewonersorganisaties, hoogheemraadschap en betrokken boeren onder leiding van Landschap Noord-Holland.

Voor 'onze' venen betekent het een prestatiegerichte ontwikkeling, gelet op de subsidievoorwaarden. Deze ontwikkeling houdt onder meer in het op termijn bereiken van schoon water, schone grond met meer bodemleven, aangepaste waterstanden en maaibeheer, jachtverbod en andere gunstiger voorwaarden voor de complete natuur, zoals grutto’s, tureluurs, kievieten, eenden, ganzen, karekieten, palingen, voorns, kikkers, salamanders, bijen, libellen, pinksterbloemen en noem maar op. Deze gegevens hebben we ontleend aan LNH.