Park Hoogtij

komende jaren realisatie park HoogTij

Volgens de overeenkomst diende de gemeente 5 tot 6 ha bedrijventerrein aankopen. Dit gebied wordt samen met de naastgelegen groene bufferzone en de weidestrook langs Zijkanaal D ingericht tot recreatie- en natuurgebied. Vanwege de mooie bosschages wil BGN graag het terrein van de voormalige Johannahoeve bij het park hebben. Dat is gelukt! Door minder grond aan te kopen dan 6 ha kan het dan beschikbaar komende bedrag gebruikt worden voor investeringen waarvoor onvoldoende budget in de overeenkomst was opgenomen.

De begrenzing van dit park is vastgesteld. Landschap Noord-Holland heeft samen met BGN en de gemeente een inrichtingsplan opgesteld. De visie is een afwisseling van water en droge grond te creëren. De toekomstige gebouwen op het bedrijventerrein zullen zo veel mogelijk met bosschages worden afgeschermd.

Een participatieavond met de bewoners is in het voorjaar van 2022 gehouden. De input van de bewoners wordt momenteel uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna volgt een aanbestedingstraject en realisatie van Park HoogTij.