Overeenkomst

Als resultaat van een mediationtraject van ruim een jaar is er een overeenkomst tot stand gekomen op 4 juni 2013.

De partijen die deelnamen aan de mediation, te weten de bewoners van het buurtschap Nauerna, Afvalzorg, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland en het Haven Amsterdam hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van de Nauernasche Polder.

Hier de link naar de overeenkomst.

Kort samengevat komt de overeenkomst neer op de volgende afspraken:

 • Excuses zijn door Afvalzorg, Zaanstad, Noord-Holland en Havenbedrijf Amsterdam aangeboden aan bewoners omdat eerder gemaakte afspraken waren geschonden;
 • Uitbreiding stortvolume wordt toegestaan, maar minder dan in convenant was opgenomen;
 • Stortplaats wordt gefaseerd afgebouwd en sluit definitief op 1 april 2022;
 • Afvalzorg houdt de beschikking over een bedrijfsterrein van 15 hectare voor het uitvoeren van be- en verwerkingsactiviteiten;
 • De loswal wordt vanuit het Zijkanaal D verplaatst naar het Noordzeekanaal ter hoogte van het bedrijfsterrein voor be- en verwerkingsactiviteiten;
 • Op de stortplaats wordt in 3 fasen een park aangelegd met een totale omvang van 60 hectare;
 • De inrichting van het park zal plaatsvinden in nauw overleg met BGN;
 • Er komt een onderzoek naar het veilig recreëren op de stortplaats in 3 fasen om de bovenafdichting te bepalen;
 • Er komt een brug over de spuisloot om park Nauerna te ontsluiten;
 • Er wordt een Park HoogTij gerealiseerd waarbij 6-6,5 hectare terrein wordt toegevoegd aan de reeds bestemde groenstrook van 3 hectare;
 • Zaanstad zal zich inzetten voor een blijvende bestemmingswijziging van het gebied Nauernase Venen als natuurgebied en koopt gronden aan;
 • Er wordt geld beschikbaar gesteld om alle huishoudens in Nauerna op een glasvezelnetwerk aan te sluiten;
 • Er wordt een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal € 600.000,- t.b.v. de bouw van molen De Pauw te Nauerna;
 • De nieuwe eigenaar van de molen faciliteert de verenigingen uit het buurtschap Nauerna in ruimte om bijeenkomsten te kunnen houden; 
 • Er wordt uitvoering gegeven aan maatregelen ten behoeve van veiliger verkeer in het buurtschap Nauerna;

Nadat de overeenkomst was gesloten is een start gemaakt met de uitvoering van de gemaakte afspraken.
Hierin bleek dat bepaalde aanpassingen nodig waren, omdat er nog onduidelijkheden, beperkingen of onmogelijkheden waren.
Hierop is na intensief overleg nog een Aanvullende overeenkomst gesloten op 31 oktober 2014. 

Hier de link naar de Aanvullende overeenkomst.

Kort samengevat zijn de aangepaste afspraken:

 • Er wordt een Hectare minder grond aangekocht in Hoogtij om met het bespaarde geld de inrichting te kunnen bekostigen;
 • Verenigingsgebouw wordt niet als faciliteit in molen opgenomen;
 • De loswal wordt een jaar later verplaatst (Afvalzorg betaalt vooraf besproken boete van € 120.000,-)
 • Afvalzorg gebruikt iets aangepaste contouren voor het 15 Hectare industrieterrein;
 • Afvalzorg mag voordeel van klink en zetting gedurende de laatste 8 jaar gebruiken en betaald daar een extra bedrag voor;
 • Het extra geld wordt door BGN gebruikt om BTW voor glasvezel te betalen, om veiligheidsexpert van te bekostigen en om verenigingsgebouw te kunnen bekostigen;